JRL History

บริษัท อกรินโนเวท จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก BOI ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  ซึ่ง ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มากว่า 19 ปี อาทิ เช่น นิ้ปเปิ้ล ให้น้ำ, หัวกกแก๊ส, เครื่องกกแก๊ส หรือ เครื่องเป่าลมร้อน, ชุดควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน, ชุดควบคุมพัดลม และปั้มน้ำ, ชุดผสมยา, ชุดผสมคลอรีน และ อื่นๆโดยมีการจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน,และ เอเชียใต้  บริษัทฯ ได้พัฒนา นวัตกรรม ด้านอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อย่างต่อเนื่อง และจะเป็นเช่นนี้ ตลอดไป

)*!+(,-.$%!+/.0&)1*&&*  2*32"43
5/."42/5/.&31556$I^_CUCOK?C3@IA@EK?C3QXE`X?U?MM?@EK3a?EDUECKT>EDAKE>B?WEC@IKTMMA>DOAT]?DXWANN?DNE@DGนเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …